ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile deviation (Q.D.)) คือ ค่าครึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1 หาค่าได้จากสูตร

   

 

     


ถ้า Q.D. มากแสดงว่าการกระจายของข้อมูลมากและถ้า Q.D.น้อยแสดงว่าการกระจายของข้อมูลน้อย

     การหา ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ จะต้องหาค่า Q3 และQ1 จากสูตร