พิสัย(Range) คือค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุดกับข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดหาค่าได้จากสูตร

         
ตัวอย่าง          งหาพิสัยของคะแนนต่อไปนี้       7     5     4     8    9    10          

                         พิสัย     =     คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด

                                                         พิสัย     =     10 - 4

                                                         พิสัย     =      6